Shovel — Tarp — Alibi

Photo by Annie Spratt on Unsplash